Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017, wat hebben we bereikt?

Elders op de site kunt u lezen dat het nieuwe Bestemmingsplan Binnenduinrand is vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Voordat het zover was, heeft de Stichting veel tijd gestoken in het overleg met gemeente en eigenaren in het gebied. Onze inbreng is niet op alle, maar wel op een aantal punten succesvol geweest. We noemen hier de belangrijkste punten.

Zichtlijnen

Wilde de gemeente voorheen nog wel eens slordig omgaan met de handhaving bij bouwen in een zichtlijn, nu zijn de zogenaamde “zichtvelden” benoemd. De gemeente merkt op dat hierdoor het zicht van en naar de beide “BAVO’s” verruimd en beschermd wordt. Echter, dat de zichtlijnen/velden ophouden bij de grens van het bestemmingsplan beperkt de waarde van deze aanpassing.

Houtmanpad

Langs het Houtmanpad heeft de gemeente indertijd een strook grasland aangekocht om er een fietspad aan te leggen. Nu dat niet doorgaat, is op initiatief van de Stichting in het Bestemmingsplan de bestemming “Groen” geworden in plaats van “Agrarisch met waarde”.

Deelgebied Zuid

Langs het Duinvlietbos liggen graslanden die niet voor andere agrarische doeleinden mogen worden gebruikt. Met toestemming van de provincie heeft de gemeente de mogelijkheid opengehouden dat in de toekomst aan deze percelen de bestemming “Natuur” kan worden gegeven. Ook zullen in deelgebied Zuid in de loop der tijd gedempte waterlopen worden hersteld in het kader van waterberging. Het plan bestaat om in het gebied natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Houtkloverij

De houtkloverij naast het Duinvlietbos is in 2016 door de gemeente gelegaliseerd. Weliswaar na jaren protest vanuit de stichting en in strijd met het Bestemmingsplan. Eén lichtpuntje: in de vergunning is de houtkloverij qua omvang gebonden aan een maximum.

Wat hebben we niet bereikt?

Helaas is het stadsnatuurpark uit het Bestemmingsplan verdwenen. Ondanks toezeggingen en mooie folders lijkt nog steeds de crisis van 2008 hier de oorzaak van. Uiteraard blijft de SWTH zich inzetten voor een alternatief.