Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Achtergronden en doelstellingen Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Waarden

In het gebied aan de westrand van Haarlem, ten zuiden van de Zijlweg en ten noorden van het Duinvlietspad is nog steeds 'Haarlems tuin' zichtbaar.
De openheid, ruimte, de flora en fauna vormen voor veel stadsbewoners een rustpunt als tegenwicht voor de hectiek van de stad.
Het Westelijk Tuinbouwgebied vormt een ecologische buffer tussen verstedelijking en natuur en heeft de potentie om veel schoon water uit de duinen te bergen. Het water in de Marcelisvaart behoort tot het schoonste dat in Nederland te vinden is.

Bedreigingen

Beplanting en bebouwing hebben het open karakter van het gebied aangetast, zodat historische zichtlijnen op de stad dreigen te verdwijnen en -omgekeerd- het zicht op de duinrand vanuit de stad belemmerd wordt.
Het rommelige en soms illegale gebruik van het gebied wordt in de hand gewerkt door planologische onduidelijkheid en een gedogende overheid.
De natuur gaat achteruit door asfaltering, demping van sloten, vervuiling van de grond, machinelawaai en kunstmatig licht. De gemeente gedoogt verloedering, de handhaving schiet tekort en er worden allerlei uitzonderingen mogelijk gemaakt; zodat er op diverse plaatsen, in strijd met de geldende plannen, toch gebouwd wordt.

Strijd

In 1994 werd voor het zuidwestelijk deel van Haarlem een Perspectiefplan goedgekeurd waarin de volgende doelstellingen omschreven staan: een meer natuurlijk beheer, grotere natuurwaarde en versterking van de open ruimte. Als uitvloeisel van dit 'Perspectiefplan' werd in 1995 de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied opgericht waarin, naast de wijkraden uit de omgeving, ook bewoners uit de wijken zitting hebben. In 2002 werd in samenwerking met de Werkgroep door de gemeente het Landschapsbeheerplan vastgesteld, dat grotendeels op de uitgangspunten van het Perspectiefplan gestoeld is.
In december 2005 heeft het college van B&W van Haarlem ingestemd met het voorontwerp 'Bestemmingsplan 'Binnenduinrand' . Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het door de gemeenteraad vastgestelde 'Landschapsbeheerplan', waarin de gewenste ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied is vastgelegd. Begin 2006 is de inspraakprocedure gestart voor het voorontwerp 'Bestemmingsplan Binnenduinrand'. De Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied heeft zich in alle fases van de totstandkoming van de plannen gemanifesteerd, en heeft zich als een luis in de pels gedragen om er voor te zorgen dat de 'groene' waarden van het gebied behouden blijven.

Zonsopkomst boven het Westelijk Tuinbouwgebied, silhouet van de Nieuwe Bavo

Wat wil de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem?

Hoe wil de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem dit bereiken?