Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Nieuws Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Hier geven we een overzicht van belangrijkste nieuwtjes over de activiteiten van de Werkgroep en ontwikkelingen vanuit bijvoorbeeld de gemeente.

Stadhuis van Haarlem op de Grote Markt

Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied? # 3

“Gebruik uw burgerrechten!” Deze oproep deden wij eerder.

Verschillende ontwikkelingen aan de randen van het Westelijk Tuinbouwgebied maken dat wij opnieuw deze oproep doen:

 1. De plannen voor hoogbouw rond Plaza-West: dat wordt een MUUR rond Haarlem-West en is ook in tegenspraak met de beloften over het waarborgen van zichtvelden vanuit het Westen naar de Nieuwe BAVO en in omgekeerde richting, dus vanaf de BAVO richting Elswout.
 2. De mogelijke ontwikkeling rond Zijlweg/Randweg; de Biemond-garage liet weten een deel van het WTG te willen “optillen”, zodat daaronder gebouwd kan worden. Noemen we dat nog een Tuinbouwgebied??
 3. Het idee dat Haarlem Zuid-West ineens een “ontwikkelzone” is, waar 2100 woningen gebouwd moeten worden… waar komt dat vandaan? Waarom moet het Bestemmingsplan “Pijlslaan en omgeving” van 2015 ineens op de schop? Omdat Grote Broer Amsterdam dat wil? Het is nu al duidelijk dat met de komst van zulke aantallen nieuwe bewoners de druk op het WTG sterk zal toenemen. Dat er geen deugdelijk verkeers- of parkeerplan is, maakt de zaak voor Haarlemmers er niet beter op.

Let dus goed op berichten of abonneer u op berichten van uw overheid (zie kader).
Want: Uw mening telt!

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via Overheid.nl is een deel van die besluiten op het internet te vinden. Met het onderdeel 'Berichten over uw buurt' kunt u die besluiten doorzoeken. U kunt een abonnement (email-attendering) nemen via Overheid, email-berichten over uw buurt.

Wilt u weten, wanneer een voor u (en voor het WTG) belangrijk onderwerp wordt besproken binnen Commissies of de Raad? De gemeente Haarlem publiceert regelmatig de agenda van Raads- en Commissievergaderingen; hierop kunt u zich abonneren via Gemeente Haarlem, email-berichten.

Let vooral op de Commissies Ontwikkeling en Bestuur.

2017
Kaartje met zichtvelden behorende bij Bestemmingsplan Binnenduinrand.

Drukbezochte thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet

Thema-avond

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) organiseerde op 24 januari voor vrienden en belangstellenden een thema-avond over het nieuwe Bestemmingsplan Binnenduinrand van 2017 en de toekomstige Omgevingswet.

Karsten Glas, juridisch adviseur van de gemeente Haarlem en mede-opsteller van het nieuwe bestemmingsplan, verzorgde een boeiende presentatie[Powerpoint] over de manier waarop een bestemmingsplan tot stand komt. Hij ging in op de wijzigingen in het nieuwe bestemmingsplan en op het feit dat belanghebbende burgers hierop veel invloed hebben gehad.

De tweede spreker, Lex Lohman, jurist van de Milieufederatie Noord-Holland, maakte de aanwezigen wegwijs in het streven van de overheid om de vele regels, wetten en plannen (waaronder bestemmingsplannen) om te smeden naar één kaderwet, de Omgevingswet. Deze wet zou moeten leiden tot vereenvoudiging, harmonisatie en decentralisatie.
Gemeenten zullen een grotere stem krijgen in de besluiten over de bestemming van deelgebieden.
Dat betekent dat we de komende tijd de ontwikkelingen binnen de gemeente Haarlem rond de Omgevingswet goed moeten volgen!
Lex eindigde daarom met aanbevelingen voor de gemeente en voor bewoners bij de komst van de nieuwe wet.

2017
Beuk Koepad overleefde de hevige storm niet.

Beuk Koepad geveld door storm

De hevige storm van afgelopen woensdag heeft ook deze beuk aan het Koepad geveld.
Aan de wortels te zien stond hij ook niet stevig meer in de grond, maar toch... Er is weer een gat geslagen in de karakteristieke rij beuken.

De Stichting spreekt de hoop uit dat Staatsbosbeheer het onderhoud van Duinvliet enige prioriteit geeft (inclusief de herplant van omgewaaide beuken).

2017
Derk de Vries, secretaris SWTH

Nieuwe secretaris SWTH

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem stelt hierbij haar nieuwe secretaris, Derk de Vries, voor.

Welkom Derk! Gezamenlijk gaan we voor een open en groen Westelijk Tuinbouwgebied!

Meer dan 35 jaar woon ik samen met mijn vrouw al in het onvolprezen Ramplaankwartier; het “dorp” prachtig ingeklemd tussen Haarlem en het duingebied.

Ruim 30 jaar daarvan ben ik met veel plezier werkzaam geweest in de cacao en chocolade-industrie.

Daarnaast heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter binnen de

 • Wijkraad van het Ramplaankwartier
 • Ondernemingsraad in het cacaobedrijf
 • Vereniging tot behoud Willem Dreesplantsoen Ramplaankwartier

En als bestuurslid van de Stichting Ramplaankwartier van 1994 - heden.

Jawel, hobby’s heb ik ook; wandelen, foto’s maken en bewerken en (vooral veel) zeilen.

Tijdens mijn bestuursperiode in de Wijkraad is de huidige stichting van start gegaan als werkgroep tuinbouwgebied. Omdat de het wel en wee van het gebied rond onze wijk mij zeer aan het hart gaat, leek het me goed toe te treden tot de SWTH en zo de doelstelling – behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het Westelijk Tuinbouwgebied - van de stichting te ondersteunen.

Ik spreek de hoop uit in de komende jaren steeds meer mensen overtuigd zullen worden van de waarde van het Westelijk Tuinbouwgebied aan de westelijke rand van Haarlem.

2017
Circuit van Zandvoort tijdens races: auto’s en uitlaat-walmen in beeld.

Formule-1 weer in Zandvoort?

Wat hebben de Formule 1-races te maken met het Westelijk Tuinbouwgebied? Veel! De Stichting formuleert zijn standpunt.

2017
Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 2 schrijven wij over:

 • de vele rondleidingen en presentaties over het gebied en zijn historie
 • het aangepaste Bestemmingsplan
 • Plaza West en de verstoring van de zichtvelden
 • hoe u als vriend ons ondersteunt bij onze doelstellingen
 • en.... tot slot een voorspoedig en 'groen' 2018
2017

Zorgen over zichtlijn op Nieuwe Bavo

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem maakt zich grote zorgen over mogelijke verstoring van de zichtlijn op de Nieuwe Bavo, door de bouw van woningen op het voormalige EKP-terrein (Expeditie knooppunt van NS), dat nu Plaza West heet. Het terrein is gelegen op de hoek Westergracht/Menno Simonszweg. De omgevingsvergunningen voor de bouwplannen zijn nu in behandeling bij de gemeente.

We zijn beslist voor de bouw van woningen op dat terrein, want Haarlem heeft woningen nodig, en de bebouwing die er nu staat is allesbehalve fraai; kans voor verbetering wat ons betreft. Echter, de plannen voor Plaza West, zijn hoog en massaal.

Omdat de verschillende bouwblokken hoger en breder worden dan de huidige bebouwing, zal het zicht op de Nieuwe Bavo, gezien vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied, verder worden beperkt dan nu het geval is. Op bijgaande foto is de huidige situatie vanaf de Elswoutslaan te zien. Van de kathedraal zijn de grote torens, de koepel, het schip en het transept met de kleine kleurige torentjes voor een groot deel zichtbaar. Straks, als de plannen ongewijzigd doorgaan, zullen het schip en het transept met de torentjes (vrijwel) niet meer zichtbaar zijn. Dit zou een grote inbreuk zijn op het historische silhouet van de stad.

In alle beleidsstukken van de gemeente wordt aangedrongen op behoud van dit soort zichtlijnen op de stad. Naar de mening van de Stichting doen de bouwplannen van Plaza West in de huidige vorm dan ook geen recht aan het beleid van de gemeente en provincie.

Begin januari heeft de Stichting een brief gestuurd aan diverse particuliere organisaties en overheden, om aandacht en steun voor deze problematiek te vragen.

De Stichting dringt aan op aanpassing van de vorm en hoogte van de bouwblokken, zodanig dat de huidige zichtlijn op de Nieuwe Bavo vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied gewaarborgd blijft.

2016

Westelijk Tuinbouwgebied, stadsgedicht

Sylvia Hubers, stadsdichter van Haarlem, schreef Westelijk Tuinbouwgebied, een gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied over dat gebied tussen duinen en stad. Tijdens een rondleiding voor politici las zij het voor aan leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van politieke partijen in gemeente en provincie.

Westelijk Tuinbouwgebied

Ik ben een tuinloos dichter in de stad
mijn huis ligt op een ander huis
op een ander huis
op een ander huis
als ik goed kijk in de verte
heb ik uitzicht op een park

Lees de rest van het Westelijk Tuinbouwgebiedgedicht van Sylvia Hubers op haar site.
juni 2012