Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Nieuws Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Hier geven we een overzicht van belangrijkste nieuwtjes over de activiteiten van de Werkgroep en ontwikkelingen vanuit bijvoorbeeld de gemeente.

Meewerkdag in het Duinvlietsbos

Meewerkdag in het Duinvlietsbos

Het Duinvlietsbos staat bekend om zijn vele prachtige Stinsenplanten in het voorjaar. De sneeuwklokjes, de velden met Boshyacintjes, met geurende Daslook.

Veel Haarlemmers genieten van dit deel van het Westelijk Tuinbouwgebied. Nadeel van dit intensieve gebruik is dat er steeds meer en bredere paadjes in het bos ontstaan, olifantspaadjes genoemd. Hierdoor klinkt de bosgrond in en wordt hard. Zo verdwijnen meer en meer Stinsenplanten.

Negen vrienden van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem meldden zich aan om in samenwerking met Staatsbosbeheer op zaterdag 14 oktober, een prachtige na-zomerse dag, deze olifantspaadjes af te sluiten met boomstammen en takken. Op veel plaatsen hakten ze de grond weer los.

We hopen dat iedereen volgend voorjaar weer kan genieten van aaneengesloten velden met Stinsenplanten.

Wandelaars, hondenbezitters en fietsers roepen wij op om rekening te houden met de kwetsbaarheid van het Duinvlietsbos en op de paden te blijven.

Geen olifanten meer in Duinvliet, een boswachter blogt over de Meewerkdag.

2017
Stadhuis van Haarlem op de Grote Markt

Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied? # 2

"Gebruik uw burgerrechten!” Deze oproep deden wij vorig jaar ook al eens in verband met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Op deze site berichtten wij u over onze inbreng bij dit bestemmingsplan en inmiddels is dit plan vastgesteld. Binnenkort kunt u uw mening geven over de “Toekomstvisie 2040”. Het gaat hierin om de vraag: Hoe willen we dat Haarlem er over twintig jaar uitziet?” Waarschijnlijk komt die visie deze maand (augustus 2017) in de inspraak. Let dus goed op berichten of abonneer u op berichten van uw overheid (zie kader). Want: Uw mening telt!

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via Overheid.nl is een deel van die besluiten op het internet te vinden. Met het onderdeel 'Berichten over uw buurt' kunt u die besluiten doorzoeken. U kunt een abonnement (email-attendering) nemen via Overheid, email-berichten over uw buurt.

Wilt u weten, wanneer een voor u (en voor het WTG) belangrijk onderwerp wordt besproken binnen Commissies of de Raad? De gemeente Haarlem publiceert regelmatig de agenda van Raads- en Commissievergaderingen; hierop kunt u zich abonneren via Gemeente Haarlem, email-berichten.

Let vooral op de Commissies Ontwikkeling en Bestuur.

2017
zwaluwjong

Nieuwsbrief 2017, nr. 1

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 1[pdf] schrijven wij over:

  • onze zienswijze op het Nieuwe Bestemmingsplan Binnenduinrand
  • de nieuwbouw van Plaza West
  • over de Structuurvisie Openbare Ruimte van de gemeente
  • een vervolgonderzoek door de KNNV naar de flora en fauna in het WTG
  • we blijven vrienden, u, nodig hebben om ons werk te kunnen continueren
  • rondleidingen door het gebied die wij onze vrienden aanbieden
2017

Zorgen over zichtlijn op Nieuwe Bavo

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem maakt zich grote zorgen over mogelijke verstoring van de zichtlijn op de Nieuwe Bavo, door de bouw van woningen op het voormalige EKP-terrein (Expeditie knooppunt van NS), dat nu Plaza West heet. Het terrein is gelegen op de hoek Westergracht/Menno Simonszweg. De omgevingsvergunningen voor de bouwplannen zijn nu in behandeling bij de gemeente.

We zijn beslist voor de bouw van woningen op dat terrein, want Haarlem heeft woningen nodig, en de bebouwing die er nu staat is allesbehalve fraai; kans voor verbetering wat ons betreft. Echter, de plannen voor Plaza West, zijn hoog en massaal.

Omdat de verschillende bouwblokken hoger en breder worden dan de huidige bebouwing, zal het zicht op de Nieuwe Bavo, gezien vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied, verder worden beperkt dan nu het geval is. Op bijgaande foto is de huidige situatie vanaf de Elswoutslaan te zien. Van de kathedraal zijn de grote torens, de koepel, het schip en het transept met de kleine kleurige torentjes voor een groot deel zichtbaar. Straks, als de plannen ongewijzigd doorgaan, zullen het schip en het transept met de torentjes (vrijwel) niet meer zichtbaar zijn. Dit zou een grote inbreuk zijn op het historische silhouet van de stad.

In alle beleidsstukken van de gemeente wordt aangedrongen op behoud van dit soort zichtlijnen op de stad. Naar de mening van de Stichting doen de bouwplannen van Plaza West in de huidige vorm dan ook geen recht aan het beleid van de gemeente en provincie.

Begin januari heeft de Stichting een brief gestuurd aan diverse particuliere organisaties en overheden, om aandacht en steun voor deze problematiek te vragen.

De Stichting dringt aan op aanpassing van de vorm en hoogte van de bouwblokken, zodanig dat de huidige zichtlijn op de Nieuwe Bavo vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied gewaarborgd blijft.

2016
 Gezicht op de Haarlemse bloemenvelden in het Westelijk Tuinbouwgebied

Natuurinventarisatie Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Naast sierbloemen (phloxen op de foto) komen er in het Westelijk Tuinbouwgebied ook veel soorten wilde planten en dieren voor. Gelegen in de kwelzone van de binnenduinrand zijn op de landerijen, oevers en in de sloten tal van verrassende en regionaal zeldzame soorten te vinden. Tien jaar geleden hebben de KNNV-afd. Haarlem en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland de natuurwaarden van het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) geïnventariseerd. Het WTG heeft gevraagd om dat nog eens te doen en daar heeft het bestuur van de KNNV ja op gezegd.

2016

Westelijk Tuinbouwgebied, stadsgedicht

Sylvia Hubers, stadsdichter van Haarlem, schreef Westelijk Tuinbouwgebied, een gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied over dat gebied tussen duinen en stad. Tijdens een rondleiding voor politici las zij het voor aan leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van politieke partijen in gemeente en provincie.

Westelijk Tuinbouwgebied

Ik ben een tuinloos dichter in de stad
mijn huis ligt op een ander huis
op een ander huis
op een ander huis
als ik goed kijk in de verte
heb ik uitzicht op een park

Lees de rest van het Westelijk Tuinbouwgebiedgedicht van Sylvia Hubers op haar site.
juni 2012