Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Nieuws Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Hier geven we een overzicht van belangrijkste nieuwtjes over de activiteiten van de Werkgroep en ontwikkelingen vanuit bijvoorbeeld de gemeente.

Meewerkdag Duinvlietsbos 2017

Jaarlijkse Meewerkdag Duinvlietsbos

Beste vrienden van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem,

Zin in een paar uurtjes werken in de natuur van het Westelijk Tuinbouwgebied?
Dat kan op zaterdag 6 oktober aanstaande in het Duinvlietsbos, tussen 10 en 14 uur.
Verzamelen op het hondenveldje in het Duinvlietsbos naast het Koepad.

Medewerkers van Staatsbosbeheer zullen de werkzaamheden begeleiden en voor het nodige  onderhoudsmateriaal, werkhandschoenen en koffie en thee zorgen.
Zorg zelf wel voor stevige schoenen of laarzen, werkkleding en zonodig regenkleding.

Staatsbosbeheer komt handen te kort bij het onderhoud van dit bos van het voormalige landgoed Duinvliet en is daarom erg blij als wij hen daarbij een dag willen helpen.
Het idee is onderhoudswerkjes van verschillende aard uit te voeren, zodat iedereen naar vermogen wat kan doen. De nadruk zal liggen het bevorderen van de groei van meer Stinzenplanten.

Jullie kunnen hiermee een  nuttig bijdrage leveren aan het behoud van ons mooie Westelijk Tuinbouwgebied en ook is het een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het WTG.
En natuurlijk maken we er een gezellige dag van.

Als je belangstelling hebt, geef je dan voor 4 oktober op.
Wij hopen op een hoge opkomst!

Wim Gerlagh, voorzitter SWTH

2018
Bomen koeienpaadje met bruggetje en Marcelisvaart.

Beschouwingen over het WTG

“Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, onder deze titel kwam in 2005 een uitgave tot stand onder beheer van de toenmalige Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem, ISBN 90-810042-1-2.

De teksten uit 2005 bieden tezamen een interessante kijk op het Westelijk Tuinbouwgebied, daarom publiceren wij ze graag op onze website.

 1. Voorwoord bij “Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, Piet Kelder
 2. “Het Tuinbouwgebied, een Hinnomsdal?”, Louis Ferron
 3. Openingswoord bij de expositie “Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, Frieda van Diepen-Oost
 4. Het Westelijk Tuinbouwgebied-lied, Paul Marselje
 5. “Wandelen door het Westelijk Tuinbouwgebied of: weg met de coniferen”, Wim Vogel
 6. “Westelijk Tuinbouwgebied, Cultuurhistorie tussen stad en duinrand”, Maria van Vlijmen
 7. “Zicht op de natuur”, Henk Wijkhuisen
2018
Melden bij receptie Raad van State

Uitspraak Raad van State

De Raad van State deed op 25 juli uitspraak over het beroep van een aantal tuinders, eigenaren en bewoners tegen het Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017 van de gemeente Haarlem. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem heeft, op basis van dit beroep, in een eerder stadium hierop schriftelijk gereageerd.

Hieronder beschrijven we heel beknopt de belangrijkste punten van de uitspraak:

 • Een bewoner maakte bezwaar tegen de beperking van de bouwmogelijkheden aan voor - en zijkant van zijn huis. Dit beroep werd deels gehonoreerd.
 • Over de wel of niet openbare toegankelijkheid van het Marcelisvaartpad vanaf de Leendert Meeszstraat deed de Raad van State helaas geen uitspraak.
 • De gebouwtjes op de volkstuinen achter de kassen parallel aan het Marcelisvaartpad zijn en blijven illegaal.
 • Bij eventuele uitbreiding van bestaande bouwwerken zal, zoals ook in het Bestemmingsplan staat, rekening gehouden moeten worden met de zichtlijnen en zichtvelden op de Oude en de Nieuwe Bavo.
 • De aanleg van een 'natuurtuin' met hoge beplanting door een bewoner in het gebied was inzet van de discussie of dit passend is in de voorgenomen natuurontwikkeling. Volgens de Raad van State sluit deze tuinaanleg niet aan op de planregels. De openheid van het gebied is hier leidend. Over de rechtmatigheid van deze (illegale) tuinaanleg, die de openheid in het gebied verstoort, loopt nog een procedure bij de Rechtbank Noord-Holland. In september volgt de uitspraak in deze zaak.
 • Het is geen probleem volgens de RvS dat de paarden bij het Duinvlietsbos in het grasland lopen, maar de paardenbak en paardenstallen zijn en blijven, ook in het nieuwe bestemmingsplan illegaal.
 • Een tuinder ging ervan uit dat er voorlopig geen natuurontwikkeling in deelgebied Zuid zal plaatsvinden, zodat hij zijn bedrijf kan voortzetten. Echter, er bestaat een concreet voornemen van de Provincie om hier natuur te ontwikkelen. De Raad van State heeft daarom het argument van de tuinder verworpen.

Al met al is de SWTH van mening dat de meeste uitspraken gunstig zijn voor het gebied en in lijn met het beleid van de gemeente Haarlem: een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied!

2018
Logo van de pas opgerichte wijkraad Klein Zuid-West

Wijkraad Klein Zuid-West

Er is weer een wijkraad in Haarlem Zuid-West!
De wijkbewoners van Zuid-West stemden in april in met de oprichting van een nieuwe wijkraad [pdf].

2018
de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem biedt burgemeester Wienen foto aan van het gebied

Burgemeester bezoekt Westelijk Tuinbouwgebied

Burgemeester Wienen heeft op uitnodiging van het bestuur van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem vrijdagmorgen 1 juni een deel van het gebied verkend. Wij kregen de gelegenheid om in een anderhalf uur durende wandeling de bijzondere kenmerken van het gebied waarin het Ramplaankwartier ligt onder zijn aandacht te brengen.

We bezochten de gebieden met bloementeelt tussen de Leendert Meeszstraat en de Marcelisvaart van de agrarische bedrijven, de weidegebieden langs het Koepad, het open gebied ten Zuiden van de Marcelisvaart en het terrein van en rondom de Stadstuinderij. Daarbij was er ruimschoots gelegenheid te spreken over zaken die met het oog op het bereiken van de doelstelling* van onze Stichting goed gaan en zaken die wij als minder wenselijk ervaren.

Heel aardig was ook dat enkele bewoners en gebruikers van het gebied de gelegenheid aangrepen om hun wensen en verlangens aan de burgemeester voor te leggen. En ook zij vonden bij de heer Wienen een luisterend en vooral belangstellend oor. Mede omdat ook het weer aan alle kanten meewerkte was de stemming goed en kijken wij terug op een geslaagd bezoek.

*) Doelstelling: het bewerkstelligen van een zo goed mogelijk behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) te Haarlem.

2018
Dode boom Duinvliet met boshyacinten op de achtergrond

Nieuwsbrief nr. 1, voorjaar 2018

In deze nieuwsbrief 2018 nr. 1 schrijven wij over:

 • de drukbezochte thema-avond over het Bestemmingsplan en de Omgevingswet
 • de meewerkdag door vrienden in het Duinvlietsbos
 • onze nieuwe secretaris
 • de vele rondleidingen en lezingen
 • ons standpunt over de Formule 1 races in Zandvoort
 • onze voortdurende zorgen over de zichtlijn op de Nieuwe Bavo
 • en...het standpunt van SWTH over woningbouw in Haarlem
2018
Circuit van Zandvoort tijdens races: auto's en uitlaat-walmen in beeld

Rust bij de Kust: #2

Formule 1 in Zandvoort

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem volgt en ondersteunt via haar vertegenwoordiger in het platform Rust bij de Kust de plannen met het circuit.

Naast het inspreken bij de Raadscommissie gemeente Zandvoort, de commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu van de Provincie Noord-Holland en de contacten met het overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn er ook contacten met de omliggende gemeenten over de omgevingseffecten van het circuit.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat overheidsinstellingen hun verantwoordelijkheid nemen. De natuur- en de rust- en stiltegebieden in Zuid-Kennemerland zijn van grote waarde voor de inwoners en bezoekers.

Zie hun website www.rustbijdekust.nl
Onze vrienden van Platform Rust bij de Kust hebben nu ook een Facebookpagina en een nieuwsbrief.

2018
Stadhuis van Haarlem op de Grote Markt

Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied? # 3

“Gebruik uw burgerrechten!” Deze oproep deden wij eerder.

Verschillende ontwikkelingen aan de randen van het Westelijk Tuinbouwgebied maken dat wij opnieuw deze oproep doen:

 1. De plannen voor hoogbouw rond Plaza-West: dat wordt een MUUR rond Haarlem-West en is ook in tegenspraak met de beloften over het waarborgen van zichtvelden vanuit het Westen naar de Nieuwe BAVO en in omgekeerde richting, dus vanaf de BAVO richting Elswout.
 2. De mogelijke ontwikkeling rond Zijlweg/Randweg; de Biemond-garage liet weten een deel van het WTG te willen “optillen”, zodat daaronder gebouwd kan worden. Noemen we dat nog een Tuinbouwgebied??
 3. Het idee dat Haarlem Zuid-West ineens een “ontwikkelzone” is, waar 2100 woningen gebouwd moeten worden… waar komt dat vandaan? Waarom moet het Bestemmingsplan “Pijlslaan en omgeving” van 2015 ineens op de schop? Omdat Grote Broer Amsterdam dat wil? Het is nu al duidelijk dat met de komst van zulke aantallen nieuwe bewoners de druk op het WTG sterk zal toenemen. Dat er geen deugdelijk verkeers- of parkeerplan is, maakt de zaak voor Haarlemmers er niet beter op.

Let dus goed op berichten of abonneer u op berichten van uw overheid (zie kader).
Want: Uw mening telt!

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via Overheid.nl is een deel van die besluiten op het internet te vinden. Met het onderdeel 'Berichten over uw buurt' kunt u die besluiten doorzoeken. U kunt een abonnement (email-attendering) nemen via Overheid, email-berichten over uw buurt.

Wilt u weten, wanneer een voor u (en voor het WTG) belangrijk onderwerp wordt besproken binnen Commissies of de Raad? De gemeente Haarlem publiceert regelmatig de agenda van Raads- en Commissievergaderingen; hierop kunt u zich abonneren via Gemeente Haarlem, email-berichten.

Let vooral op de Commissies Ontwikkeling en Bestuur.

2017

Zorgen over zichtlijn op Nieuwe Bavo

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem maakt zich grote zorgen over mogelijke verstoring van de zichtlijn op de Nieuwe Bavo, door de bouw van woningen op het voormalige EKP-terrein (Expeditie knooppunt van NS), dat nu Plaza West heet. Het terrein is gelegen op de hoek Westergracht/Menno Simonszweg. De omgevingsvergunningen voor de bouwplannen zijn nu in behandeling bij de gemeente.

We zijn beslist voor de bouw van woningen op dat terrein, want Haarlem heeft woningen nodig, en de bebouwing die er nu staat is allesbehalve fraai; kans voor verbetering wat ons betreft. Echter, de plannen voor Plaza West, zijn hoog en massaal.

Omdat de verschillende bouwblokken hoger en breder worden dan de huidige bebouwing, zal het zicht op de Nieuwe Bavo, gezien vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied, verder worden beperkt dan nu het geval is. Op bijgaande foto is de huidige situatie vanaf de Elswoutslaan te zien. Van de kathedraal zijn de grote torens, de koepel, het schip en het transept met de kleine kleurige torentjes voor een groot deel zichtbaar. Straks, als de plannen ongewijzigd doorgaan, zullen het schip en het transept met de torentjes (vrijwel) niet meer zichtbaar zijn. Dit zou een grote inbreuk zijn op het historische silhouet van de stad.

In alle beleidsstukken van de gemeente wordt aangedrongen op behoud van dit soort zichtlijnen op de stad. Naar de mening van de Stichting doen de bouwplannen van Plaza West in de huidige vorm dan ook geen recht aan het beleid van de gemeente en provincie.

Begin januari heeft de Stichting een brief gestuurd aan diverse particuliere organisaties en overheden, om aandacht en steun voor deze problematiek te vragen.

De Stichting dringt aan op aanpassing van de vorm en hoogte van de bouwblokken, zodanig dat de huidige zichtlijn op de Nieuwe Bavo vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied gewaarborgd blijft.

2016

Westelijk Tuinbouwgebied, stadsgedicht

Sylvia Hubers, stadsdichter van Haarlem, schreef Westelijk Tuinbouwgebied, een gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied over dat gebied tussen duinen en stad. Tijdens een rondleiding voor politici las zij het voor aan leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van politieke partijen in gemeente en provincie.

Westelijk Tuinbouwgebied

Ik ben een tuinloos dichter in de stad
mijn huis ligt op een ander huis
op een ander huis
op een ander huis
als ik goed kijk in de verte
heb ik uitzicht op een park

Lees de rest van het Westelijk Tuinbouwgebiedgedicht van Sylvia Hubers op haar site.
juni 2012