De Nieuwsbrief 2018 #2

In deze Nieuwsbrief nr 2 2018 schrijven wij over:

– de meewerkdag in het Duinvlietsbos
– hoe wij Rust bij de Kust steunen tegen het race lawaai van het circuit Zandvoort
– de vele rondleidingen en presentaties over het gebied en zijn historie
– het bezoek van burgemeester Wienen aan het WTG
– de 500e vriendin die zich dit jaar aanmeldde
– en…. tot slot een voorspoedig en ‘groen’ 2019

Deelgebied zuid in winter met berijpte bomen

Formule-1 weer in Zandvoort?

Wat hebben de Formule 1-races te maken met het Westelijk Tuinbouwgebied? Veel!

Op 7 november 2017 publiceerde de gemeente Zandvoort een studie naar de economische haalbaarheid en de impact van het opnieuw organiseren van Formule-1 races op het circuit: “Economische impact en haalbaarheid Formule-1 Zandvoort”[pdf], Onderzoeksbureau Decisio 7 november 2017.

Eén ding wordt uit dit rapport wel heel duidelijk: zonder subsidie (lees: gemeenschapsgeld) lukt dat niet. Het bijeenbrengen van ‘publieke en private middelen om de investeringen en exploitatie rond te krijgen en risico’s (met name afhankelijk van toekomstige bezoekersaantallen) op te vangen’ is een grote financiële uitdaging.

Een andere uitdaging is het ‘overwinnen van weerstand te verwachten vanuit bewoners die geluids- en verkeersoverlast ervaren. Dit is niet alleen in Zandvoort het geval, maar mogelijk ook daarbuiten in bijvoorbeeld Haarlem, Bloemendaal of Heemstede waar de races te horen zijn en waar de toeleidende wegen naar Zandvoort de drukte te verwerken krijgen.’

Deze overlast en de te verwachten schade aan natuur en leefbaarheid worden in de haalbaarheidsstudie niet verder onderzocht.

Dit is precies de reden voor SWTH om mordicus tegen een herintroductie van het Formule-1 racen in Zandvoort te zijn. Immers:

  1. De overheersende windrichting is hier Zuid-West. Als er races zijn in Zandvoort, is het gebrul en gegier van de (niet APK-gekeurde) motoren nu al tot ver in Haarlem te horen, dus ook in de groene rand tussen Haarlem en Zandvoort. Dat past ons inziens niet bij gebieden “met Natuurwaarden”.
  2. Als de Formule-1 races naar Zandvoort komen, worden per evenement zo’n 125.000 bezoekers verwacht. Gevoegd bij de tienduizenden strandbezoekers zal hierdoor op wedstrijddagen een dusdanige druk op het wegennet richting Zandvoort ontstaan, dat de roep om een “betere infra-structuur” (lees: meer asfalt) luider wordt. En soms laten gemeenten dan het oog vallen op het Westelijk Tuinbouwgebied.
  3. Als de Formule-1 races naar Zandvoort komen, is het voor bedrijven aantrekkelijker om er ook andere activiteiten te organiseren. Met als gevolg: nog meer herrie en verkeer (met de nodige uitstoot van schadelijke stoffen).

Met andere woorden: de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is van mening dat herintroductie van Formule-1 races in Zandvoort onacceptabel is. Zeker in een regio als de onze waar natuur en leefmilieu toch al zwaar worden belast door bestaande economische activiteit (Hoogovens, Schiphol).

Met het oog op de klimaatakkoorden van Parijs, waarin ook Nederland zich heeft gebonden aan een sterke reductie van de CO2 uitstoot, achten wij het bovendien onverdedigbaar dat er subsidiegelden toevloeien naar ‘sportieve’ activiteiten die de volksgezondheid schaden en het realiseren van klimaatdoelstellingen in de weg staan.

Onze stichting verwelkomt en steunt derhalve de initiatieven van het platform Rust aan de Kust, waarbinnen verschillende groeperingen uit Haarlem en wijde omgeving samenwerken om dit dreigende onheil uit Zandvoort te keren.

 

Lustrum fotowedstrijd 2016

Eerste prijs: ‘Aarde, Water en Hout’ door Heleen Buijs:

Tweede prijs: ‘Who’s afraid of Red, Yellow and Blue’ door Bea Homans:

Derde prijs: ‘Weiland met koeien’ door Peter Evers:

Eervolle vermelding: ‘Verstilling’ door Marjan Boneschansker:

‘Elswout MISTiek’ door Jos de Smit:


‘Skyfall’ door Iris Bouman:


‘De oude reus van het Koepad’ door Femmy Rouwendal-vd Berg:

‘Besneeuwd Koepad’ door Anneke Koper:

‘Flora, Fauna, Familie’ van Mirella Flinterman:

‘De ochtend valt over de velden’ van Niels Hamelynck:

Nationale Natuurwerkdag niet in het Duinvlietsbos

Zaterdag 5 november is Nationale Natuurwerkdag. Vrijwilligers in heel Nederland geven het landschap een onderhoudsbeurt.

Staatsbosbeheer heeft onlangs besloten dat er gedurende deze Natuur werkdag niet in het Duinvlietsbos gewerkt gaat worden maar in Elswout.

Hoewel wij de actie van harte ondersteunen valt Elswout niet binnen het Westelijk Tuinbouwgebied.
De organisatie is dan ook in handen van Staatsbosbeheer.

U kunt zich rechtstreeks aanmelden via: natuurwerkdag.nl/locatie/landgoed-elswout via de knop ‘doe mee op deze locatie’.

Het is onderhoudswerk van verschillende aard, iedereen kan naar vermogen meedoen. Medewerkers van Staatsbosbeheer begeleiden de werkzaamheden en zorgen voor onderhoudsmateriaal.

Demonstratie Houtmanpad

Stichting Behoud Houtmanpad demonstreerde op 18 november 2012 tegen de gemeentelijke plannen met het Houtmanpad. Zij hing zwarte linten aan de bomen die gekapt gaan worden.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied steunt dit initiatief en benadrukt haar standpunt:

  1. Fietspad prima, maar niet zoals de gemeente het nu wil.
  2. Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft belangrijke natuur- en cultuurwaarden die volgens het Bestemmingsplan Binnenduinrand behouden moeten worden.
  3. Tot die natuurwaarden hoort het Houtmanpad met zijn karakteristieke bomen en hagen.

Lees meer over de demonstratie.

Haarlemse Handhaving? Wassen Neus!

Datum: 6 Maart 2012

TijdZaakZienswijze/bezwaarUitspraak Commissie Beroep en BezwaarToelichting
2012Duinvlietspad 7
(Her)bouw bijgebouw
Sinds 2010 aangekaart bij HandhavingIllegaal gebouwd
Bouwvergunning is gegeven.
Bezwaar wordt momenteel voorbereid. Gegevens in bouwvergunning stemmen niet overeen met werkelijke situatie.
2012Marcelisvaartpad 11
Fablo Tennishal
Bouw verschillende gebouwen
Aangekaart bij Handhaving: gebouwen en containers staan er al jaren.Illegaal gebouwd
B en W zijn voornemens bouwvergunning te verlenen.
Zienswijze wordt momenteel voorbereid.
2011Marcelisvaartpad 11
Fablo Tennishal
Ontheffing sluitingstijden horeca
Gebruik landbouwgrond voor horeca-activiteitenBesluit wordt gehandhaafd. Wel mogelijkheid tot handhaving gesuggereerdHandhaving legt in november 2011 "last onder dwangsom" op.
2010Blinkertpad 3
Beatrixschool
Uitbreiding
Verdichting
Fietspad wordt bijna onmogelijk, indien geen voorwaarden worden gesteld bij bouwvergunning.
Besluit wordt gehandhaafd.
2010Ontwerpbestemmingsplan Marcelisvaartpad 13In strijd met bestemmingsplan Binnenduinrand, precedentwerkingBesluit wordt gehandhaafd.Argumentatie Gemeente Haarlem geeft geen onderbouwing van dit postzegelbestemmingsplan.
2010Bouw Marcelisvaartpad 15bBebouwingsgrens overschredenBesluit wordt gehandhaafd.
2010Vlaamseweg 1
Aanlegvergunningen Dekatuin
Diverse strijdigheden met bestemmingsplan BinnenduinrandBestuursrechter vindt overleg gemeente, eigenaar en Stichting Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied gewenst. Overleg is geweest, resultaat onbekend.
2009Vlaamseweg 1
Bouw Deka Tuincentrum
Bestemming "agrarische doeleinden met landschappelijke waarden" wordt aangetastBesluit wordt gehandhaafd.
2009Marcelisvaartpad 13
Slopen potentieel monument
Marcelisvaartpad 13 staat op concept-lijst monumenten.
Aantasting ensemble-waarden. Nieuwbouw in strijd met Bestemmingsplan.
Besluit wordt gehandhaafd.
2007Houtmanpad 22
UK aan Zee
Verdichting, verkeersaantrekkende werkingBesluit wordt gehandhaafd.
2006Vlaamseweg 1
Dekatuin Vlaggenmasten/reclameborden
zonder vergunning geplaatst.
Vlaggenmasten/reclameborden en andere reclame in weiland bij Handhaving aangekaart. Ook welstandscommissie vroeg om handhaving.Dwangsom opgelegd.Dwangsom niet geïnd, volgens de afdeling Handhaving vanwege discussie over: "is het een bouwwerk of niet"
2004Duinvlietspad 9b
Vergunning "vernieuwen afdak"
Bezwaar tegen bouw wegens strijd met bestemmingsplan.Bezwaren worden gegrond verklaard, vergunning wordt niet verleend.Afdeling Handhaving onderneemt geen actie tegen de illegaal gebouwde loods.
2001Bouwplan achter Zijlweg 340Bezwaar in verband met procedure en strijdigheid met Bestemmingsplan, Streekplan Kennemerland en Landschapsbeheerplan.Besluit wordt gehandhaafd.
2000-
2011
Meerdere locaties, verspreid over hele Westelijk TuinbouwgebiedVanaf 2006 twee keer per jaar gesprek met de afdeling Handhaving Gemeente Haarlem.Regelmatig meldingen en documentatie door Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem van ontwikkelingen die strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Vanaf 1997 tot 2000 is een 40-puntenlijst, de Inventarisatie Afwijkingen Bestemmingsplan, gemaakt door de werkgroep Ontloedering van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied en ambtenaren van de gemeente Haarlem.
Deze lijst is rond 2001 met de gemeente besproken.

In maart 2003: in een gesprek van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied met de afdeling Handhaving/Milieu stelt de afdeling: “Er is onvoldoende mankracht om te handhaven.”

Vanaf 2006 – 2011 is er op regelmatige basis (twee keer per jaar) contact met afdeling Handhaving.
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied informeert gemeente Haarlem steeds over ontwikkelingen in het gebied die strijdig zijn met het bestaande Bestemmingsplan.
In 2006 staat het Westelijk Tuinbouwgebied op de prioriteitenlijst van de gemeente Haarlem voor Handhaving.