Bestuurstaken en verantwoordelijkheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • externe communicatie
  • fondsenwerving
   • sponsors werven
   • Vriendenwerving van SWTH
    • werving vrienden
    • behoud vrienden
    • correspondentie met vrienden
    • redactie website
  • Is op beleidsniveau (eind)verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten.
   • provincie
   • gemeenten, ook omliggende
   • ambtenaren
   • politieke partijen
   • natuurorganisaties
   • belangengroeperingen
   • wijkraden
   • PR
    • website/Facebook
    • pers en wijkkranten
    • rondleidingen
    • netwerken
 • co√∂rdinatie en beleid
  • Interne co√∂rdinatie
   • bewaakt uitgangspunten, doelstellingen en beleid stichting
   • vergadert als bestuur 3x per jaar, zo nodig meer
   • de werkgroep (inclusief bestuursleden) vergadert maandelijks
   • beslist welke taken en werkzaamheden gedelegeerd worden naar de werkgroep (waartoe ook de bestuursleden behoren)
   • stuurt werkgroepleden aan en bewaakt afspraken en voortgang projecten
   • is verantwoordelijk voor aantrekken en behoud van werkgroepleden
    • werving en selectie
    • opleiding en training
  • Intern beleid
   • stelt meerjaren beleidsplan vast, uitgewerkt in een jaarlijkse kostendekkende activiteitenplanning
   • schrijft algemeen jaarverslag en financieel jaarverslag
   • dient zo nodig bezwaarschriften en zienswijzen in
   • initieert ontwikkelingen t.b.v. WTGH