“Dealen aan de keukentafel”

“Dealen aan de keukentafel” hoe gedeputeerde Moens een natuurgebied verkwanselt

GEDEPUTEERDE MOENS IN HET Haarlems Dagblad: “Wonen in het tuinbouwgebied kan”

In het Haarlems Dagblad van 5 juli j.l. is een interview met de gedeputeerde Moens opgenomen waarin hij aangeeft dat wonen in het Westelijk Tuinbouwgebied wat hem betreft niet langer taboe hoeft te zijn. Hij staat hiermee lijnrecht tegenover de gemeente Haarlem en een overgrote meerderheid van de bewoners van die gemeente (91% wil het gebied open houden, zie ook stelling Haarlems Dagblad).
Hij is van mening dat een grondeigenaar “een woninkje” moet kunnen bouwen op zijn terrein als hij afstand wil doen van de rest van de grond. Ook vindt hij de aan de te kopen grond te duur (tja, dat heb je in de randstad) en hij vindt het gebied te versnipperd “ten opzichte van andere natuur in Noord-Holland”. “Dat is bijna niet te beheren”. Hieruit blijkt dat de heer Moens helaas niet goed op de hoogte is van de situatie in het gebied. Lees hieronder onze reactie die we gestuurd hebben naar het Haarlems Dagblad.

Binnenduinrand, tuin van Haarlem

Wonen in het Tuinbouwgebied?

Ooit schreef Louis Ferron in uw krant “Het Westelijk Tuinbouwgebied moet een vreugdedal tussen blanke toppen en vrome torens worden.” Aan de lange discussie over wel of niet bouwen leek met de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan als vervolg op het landschapsbeheerplan een einde te zijn gekomen. Het gebied zou tuinbouw en natuur een plaats bieden als gevolg van vele jaren plannen maken door gemeente, provincie en bewoners.

Ook het collegeprogramma van de provincie “Krachtig, in Balans” wijst in deze richting. “We koesteren de waardevolle natuur in onze provincie. De natuur zal in sommige gevallen zelfs nog extra bescherming krijgen.” Ook de verdere tekst van het programma ondersteunt deze uitlating.

Groot was onze verbijstering dan ook toen we in het Haarlems Dagblad van 5 juli j.l. een artikel aantroffen waarin de heer A. Moens, gedeputeerde van Groen Links (!) aankondigde dat hij vond dat “een woninkje” in het gebied moet kunnen. Het zou gaan om een “woninkje” dat een stoppende tuinder moet kunnen bouwen als hij “tegen een redelijke prijs” van zijn grond afstand zou doen.

De huizen voor die tuinders staan er allang, omdat krachtens het huidige bestemmingsplan op bedrijven met een bepaalde grootte een bedrijfswoning gebouwd mocht worden. Het zuidelijk deel, het deel waar de bestemming Natuur op rust en waar grond aangekocht zou worden, is in handen van één eigenaar. Deze eigenaar heeft de grond echter verpacht en pachters zijn niet in de gelegenheid de grond te kunnen verkopen en kunnen dus ook een dergelijke keuze niet maken.

Dat de prijs voor een deel van de grond (de tuindersbedrijven) hoog is, was reeds lang bekend, ook tijdens het opstellen van de plannen. Daar staat tegenover dat er hier, gelet op de waterkwaliteit (kalkrijk kwelwater uit de duinen) mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van een zeer waardevol, uniek stukje (natte) natuur die alleen in de Binnenduinrand zijn plaats kan vinden. Niet voor niets maakt dit gebied deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Daar komt bij dat het een oplossing biedt voor de wateroverlast van de stad.

Verder geeft de heer Moens is aan dat hij vindt dat het gebied te versnipperd is voor een goed natuurbeheer. Dat is onjuist, want het tot natuur in te richten gebied sluit naadloos aan op de landgoederen Elswout (nationaal monument) en Duinvliet, die weer onderdeel zijn van het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Het beheer van deze landgoederen is in handen van Staatsbosbeheer en die hebben al aangegeven dat ze de aan te kopen gronden graag willen beheren. Mooier kunnen we het haast niet maken…

Wij, de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, zijn van mening dat het bestemmingsplan zoals het er nu ligt zijn doorgang moet vinden. Volgens de uitslag van de stelling van deze week “Geen stadspark maar woningen in het Westelijk Tuinbouw gebied” delen vele Haarlemmers onze mening. Laat dit een signaal zijn voor Gedeputeerde Staten om op hun voorgenomen beleid terug te komen. Want zoals de uitslag van de stelling laat zien: Haarlemmers willen “een waar vreugdedal” dicht bij de stad.

We besluiten met de oproep van Louis Ferron in het HD van 12 februari 2005:”…overheid…doe wat u te doen staat. Graaf sloten en slootjes, laat lis en dodde vervolgens bloeien en verheug u dan in het herwonnen gezag dat u….. vooralsnog hebt verloren”.

Voor meer informatie over de kwaliteiten van het Westelijk Tuinbouwgebied zie www.swth.nl. Ook is daar de video over het gebied, “Rust in Beweging”, te bestellen.

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Andre Numan, voorzitter