Elswoutshoek, aantasting ecologische hoofdstructuur

Omwonenden maken zich grote zorgen over de bouw van twee woningen, een schuur en infrastructuur op het landgoed Elswoutshoek. Zij zijn van mening dat deze bouw de hoog gekwalificeerde natuur en het landschap van het landgoed Elswoutshoek en de omgeving ervan ernstig zal aantasten.

Gemeente Bloemendaal

Niet alleen de omwonenden, ook de Gemeente Bloemendaal heeft twijfels en wijst de plannen af. De gebroeders Slewe verwijten de gemeente tegenwerking. Klik voor een samenvatting van de raadsdiscussie over de voortgang vergunningsaanvraag Elswoutshoek. Om de vastgelopen besluitvorming rond het dossier Elswoutshoek vlot te trekken heeft de gemeente Bloemendaal een procesmanager aangezocht.

Rapport Schuttenbeld

Mevrouw M. Schuttenbeld van bureau Ruimtewerk heeft hiertoe een overall visie [document verwijderd door de gemeente Bloemendaal] geschreven om ‘het proces rondom de ontstane problematiek te bewegen richting mogelijkheden voor oplossingen’.

PvdA, CDA en Groen-Links

Het begint met een amendement van de PvdA, CDA en Groen-Links om het bestemmingsplan Landelijk gebied te herzien voor de bouw van een woning op Landgoed Elswoutshoek [pdf].

Groen-Links

Kruiswijk van Groen-Links is voor een tweede woning.

VVD

De http://www.vvdbloemendaal.nl/actueel_12463/45181/” title=”Elswoutshoek, VVD Bloemendaal over het landgoed”>VVD [link bestaat niet meer] heeft andere ideeën over Elswoutshoek.

Provincie Noord Holland

De Provincie Noord Holland schrijft in een brief aan de Gemeente Bloemendaal over de bouw op Elswoutshoek [pdf]:

  • Elswoutshoek is landelijk gebied, ligt binnen de ecologische hoofdstructuur en is een aardkundig monument,
  • nut en noodzaak van de bouw niet is aangetoond,
  • een particuliere woning binnen de ecologische hoofdstructuur is geen groot maatschappelijk belang.
Statenvragen ir. H.W. Struben

Op 26 november stelde ir. H.W. Struben, lid Provinciale Staten van N-H, kritische vragen over de bouwplannen op landgoed Elswoutshoek en over de betrokkenheid van gedeputeerde Talsma bij de plannen van de gebroeders Slewe.

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland stuurde zowel een brief als een zienswijze naar de gemeente Bloemendaal.

De brief van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland aan de gemeente Bloemendaal legt de slachtofferrol waarin de broers Slewe zich manoeuvreren en de onzinnigheid van hun argumenten feilloos bloot. Verder geeft de brief een goede samenvatting van het natuurbelang dat met landgoederen in en rond Bloemendaal in het algemeen en met Elswoutshoek in het bijzonder beschermd moet worden. De aanbeveling zou de gemeente ter harte kunnen nemen.

In de bijlage bij hun zienswijze toetst de Vogelwerkgroep de bouwplannen aan provinciaal beleid.

Ons Bloemendaal

In het zomernummer van Ons Bloemendaal schrijft Roel van Aalderen twee pagina’s over de nieuwbouw op Elswoutshoek [pdf] en sluit af met een standpunt:

Getoetst aan het bestemmingsplan, de landelijke regelingen en gezien de beperkte onderbouwing van de gehanteerde economische argumenten zijn wij van mening dat splitsing van Elswoutshoek in twee afzonderlijke delen en toevoeging van een tweede woning zoals voorgesteld ongewenst is omdat daardoor de historische eenheid van de buitenplaats door verdere versnippering wordt aangetast.

Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied

Hoewel Elswoutshoek niet binnen het Westelijk Tuinbouwgebied ligt, liggen het Westelijk Tuinbouwgebied en Elswoutshoek allebei binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Die structuur is ervoor om Ecologische samenhang tussen gebieden te handhaven en te verbeteren. De bouw op Elswoutshoek verbetert de ecologische structuur niet. De Werkgroep deelt de zorgen van de bezorgde buurtbewoners en schreef aan de gemeenteraad van Bloemendaal.

De Werkgroep ziet bij de Bloemendaalse Raad dezelfde politieke onbetrouwbaarheid als in Haarlem, wel een bestemmingsplan maken met natuurbescherming en vervolgens wijzigen ten koste van natuur.

Gezamenlijke standpunt

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied, de Stichting Ons Bloemendaal en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland trekken samen op tegen de voorgenomen nieuwbouw op landgoed Elswoutshoek. In een gezamenlijk brief aan de Bloemendaalse gemeenteraad uiten zij hun bezorgdheid over de plannen van de eigenaren met dit landgoed. Deze plannen staan haaks op Provinciale verordeningen en op de structuurvisie en het recente bestemmingsplan van Bloemendaal zelf. Zij vrezen precedentwerking als de bouw van de villa, nota bene in de Ecologische Hoofdstructuur, wordt goedgekeurd.

Omwonenden

Verontruste omwonenden sturen een brief naar gemeenteraadsleden van de Gemeente Bloemendaal. In het Weekblad Zuid Kennemerland halen de raadsleden tendentieus en fel uit naar de briefschrijvers. Hebben die soms een overgevoelige snaar geraakt?

De briefschrijvers reageren daar weer op met een brief aan de gemeenteraadsleden [pdf].

De verontruste omwonenden schrijven hun zorgen over Elswoutshoek in een brief [pdf] aan de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied.

Wijkraad Ramplaankwartier

Elswoutshoek ligt niet binnen het Ramplaankwartier, om die reden besteedt de Wijkraad Ramplaankwartier hier geen aandacht aan.