Géén woningbouw in het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

90% van de Haarlemmers die gereageerd hebben op de stelling is tegen bebouwing in het Westelijk Tuinbouwgebied!

Met een record aantal reacties  op de van de stelling van de week (7-14juli 2007) in het Haarlems Dagblad werd wederom zichtbaar dat de overgrote meerderheid van Haarlemmers het Westelijk Tuinbouwgebied een zeer warm hart toedragen. De stelling luidde ‘Geen stadspark maar woningen in het Tuinbouwgebied’. Ruim 1100 lezers reageerde en 90% van de stemmers stemde tegen. Zoals het Haarlems Dagblad schreef: “een duizelingwekkende meerderheid”! Laat dit een teken zijn voor de provincie om het huidige beleid voor te zetten en de voorgenomen beleidswijziging af te wijzen.

Hieronder een greep uit de reacties zoals die in de krant van 14 juli waren opgenomen.

P. Kelder, Haarlem
Gelukkig heeft de Haarlemse gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Binnenduinrand’ unaniem aangenomen. In feite is de stelling onjuist: het bestemmingsplan omvat veel meer dan een stadsnatuurpark, namelijk natuurontwikkeling, grondgebonden tuinbouw, consumentgerichte tuinbouw, recreatie, waterberging etcetera. Toch wil ik benadrukken dat naar mijn mening het bestemmingsplan ’Binnenduinrand’ uitgevoerd moet worden, dus geen woningbouw in het tuinbouwgebied.

P. Storm, Haarlem
Oneens, het doorzicht (visueel) wat er momenteel bestaat van het landgoed Elswout naar Haarlem moet behouden blijven. Een groene open invulling van het gebied is essentieel voor een kwalitatief goede verbinding tussen de duinen en de bewoonde kern van Haarlem.

Versluis, Haarlem
Oneens met de stelling; wij zijn tegen woningbouw in het Westelijk Tuinbouwgebied. Dit gebied heeft voor een zeer grote groep mensen een functie als recreatieve route en ontspanningsgebied. Wij wonen er zelf vlak bij, zouden best groter willen wonen, maar groen in de stad is ons meer waard.

Peter Evers, Haarlem
Ik ben het zeer oneens met de stelling. Het is bedroevend en frustrerend dat na jarenlange discussie en initiatieven van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied (www.swth.nl) er juist vanuit Groen Links zulke ondoordachte opmerkingen worden geuit. Zoals in de Volkskrant van 5 juli 2007 door Martin Sommer (Forum, Red de laatste Ruisdael blz.13) is geschreven: ”Waarom is het zo onoverkomelijk die twintig hectare te beschermen?” Er zijn zo langzamerhand voldoende argumenten aangegeven waarvoor dit stukje juist groen moet blijven en niet met hier en daar een huisje. Gewoon open en groen.

Paul Marselje, Haarlem
Iemand vroeg mij om een alternatieve woningbouwmogelijkheid, als het Westelijk Tuinbouwgebied groen zou blijven. Ik vroeg haar om een alternatief voor toegankelijk groen op loopafstand van de Leidsebuurt. Er kwam geen antwoord. Dat kan ook niet. Zo’n alternatief is er niet. Ik vroeg haar om een alternatieve plek waar de binnenduinrand bij Haarlem de geestgronden nog raakt, waar het roemrijke historische cultuurlandschap van het Zegepralend Kennemerland, zoals rond het landgoed Elswout, nog zichtbaar is. Ook hier moest ze het antwoord op schuldig blijven. Bouwen is een onomkeerbaar proces. Wat eens groen was wordt het daarna nooit meer. En tegen Groen-Linkse provinciebestuurder Moens zeg ik: Je kan niet een beetje zwanger zijn; je kan niet een beetje bouwen in het Westelijk Tuinbouwgebied. Een paar woningen erbij bouwen (ook al is dat voor de tuinders) leidt onvermijdelijk tot de teloorgang van dit gebied en de uiteindelijke volledige bebouwing. Afblijven dus en steun de groene en open inrichting van de belangrijke gebied.

Tine Walberg, Haarlem
Ik ben het oneens met de stelling. Een zeer langdurig en democratisch proces is voorafgegaan aan de beslissing het gebied open te houden, te ontwikkelen tot natuurgebied en dus te behouden als allerlaatste stukje Binnenduinrand van Haarlem. Zijn er nog steeds mensen die niet weten wat cultuurhistorie betekent? Zijn er nog steeds mensen die alleen maar geld willen zien en niet snappen wat ze vernielen in hun markt-georiënteerde drift?

W. van der Klis, Haarlem
Oneens! Deze stelling gaat in tegen alle besluitvorming in het recente verleden en gaat voorbij aan de mening van het overgrote deel van de omwonenden! GS van de provincie trekt zich blijkbaar niets aan van het recent vastgestelde Streekplan Noord Holland-Zuid, waar de stedelijke contour buiten het Westelijk Tuinbouwgebied valt.