Kansen en bedreigingen WTG

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied formuleert kansen en bedreigingen WTG

Het Bestemmingsplan Binnenduinrand wordt in 2017 herzien. Ter voorbereiding analyseerde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem de sterke en zwakke punten van het Westelijk Tuinbouwgebied en de kansen en bedreigingen.

De analyse is onderdeel van onze plannen met het gebied waarover wij in gesprek zijn met de gemeente.

SWOT-analyse Westelijk Tuinbouwgebied

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied SWTH formuleert kansen en bedreigingen voor het Westelijk Tuinbouwgebied.

Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft een oppervlak van circa 90 hectare en is in eigendom en gebruik bij vele eigenaren en pachters.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem werkt samen met de gemeente Haarlem aan de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan ter vervanging van dat van 2007. Als voorbereiding daarop inventariseerde de SWTH door middel van een SWOT-analyse de sterke en zwakke kanten van het Westelijk Tuinbouwgebied.

Enkele belangrijke conclusies uit deze analyse zijn:

Sterke punten:

 • Open karakter.
 • Deels nog in gebruik voor teelt van tuinbouwgewassen; voornamelijk bloemen, deels als weiland voor beweiding van paarden en als hooiland.
 • Deels in gebruik als biologisch-dynamische stadstuinderij.
 • Deels opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur EHS.
 • Aantrekkelijk gebied voor passanten/recreatief medegebruik.

Zwakke punten:

 • Gebruik van bollenschuren voor tennis, gebruik van kassen voor opslag van caravans.
 • Braakliggende voormalige tuinbouwpercelen zonder passende herbestemming.
 • Gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen op tuinbouw en weilandpercelen.
 • Gebied is zeer beperkt toegankelijk voor recreatief medegebruik.

Kansen:

 • Herstellen padenstructuur voor recreatief medegebruik.
 • Meerdere percelen opnemen in de EHS.
 • Delen ontwikkelen voor natuurbestemming, onder andere het deelgebied Zuid).
 • Uitvoering plan Stadsnatuurpark (ligt klaar).
 • Uitbreiding van biologische tuinbouw.

Bedreigingen:

 • Verrommeling van het gebied door wegvallen van economisch perspectief voor de uitoefening van tuinbouw.
 • Bouwplannen van ontwikkelaars.