Laatste ontwikkelingen Elswoutshoek

Een korte samenvatting.

December 2012 maakte de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem bezwaar tegen de splitsing van het Landgoed Elswoutshoek en de voorgenomen bouw van een tweede huis.

Hoewel Elswoutshoek niet binnen het Westelijk Tuinbouwgebied ligt, vallen het Westelijk Tuinbouwgebied en Elswoutshoek beiden binnen de Ecologische Hoofdstructuur, (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland). Die structuur is ervoor om de ecologische samenhang tussen gebieden te handhaven en te verbeteren. De bouw van een tweede huis zal een belemmering vormen voor deze samenhang.

Elswoutshoek is landelijk gebied, ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland en is een Natura 2000 gebied. De plannen van de eigenaren staan haaks op Provinciale verordeningen, op de structuurvisie en het recente bestemmingsplan van Bloemendaal zelf.

Het landgoed is inmiddels opgesplitst in twee percelen, van revitalisering is nog nauwelijks sprake.

Inmiddels heeft dit dossier een ravage aangericht in de Bloemendaalse raad, zoals de afgelopen jaren te lezen was in diverse nieuwsmedia. De eigenaren kwamen hierin veelvuldig aan het woord over het onrecht hen aangedaan. Hierbij werd steevast voorbij gegaan aan het feit dat er op hun landgoed niet gebouw mag worden volgens bovengenoemde plannen, visies en verordeningen. Dat de gemeente Bloemendaal daar vanaf het begin niet duidelijk over is geweest en steken heeft laten vallen staat buiten kijf.

Na een time out, voor het zomerreces ingesteld door wethouder Jur Botter (D66), besloot het college in september dat het niet mee wil werken aan een bouwvergunning voor een tweede huis op het landgoed Elswoutshoek. D66 is inmiddels uit het college gestapt.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem gaat ervan uit dat het college van Bloemendaal uiteindelijk recht zal doen aan datgene wat is vastgelegd in Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000, Provinciale verordeningen en het Bestemmingsplan van de gemeente Bloemendaal.