Nieuwsbrief nr.1

Nieuwsbrief nr.1 van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

24-9-2008

Geachte lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief die we hebben verzonden. We willen u graag regelmatig op de hoogte brengen van de stand van zaken van onder andere het beroep bij de Raad van State. Maar ook andere ontwikkelingen zullen we op deze wijze publiceren.

De mailadressen die we gebruiken, hebben we verzameld tijdens de verkoop van onze DVD en tijdens de handtekeningenactie voor het bezwaarschrift tegen het besluit van de provincie om een deel van het bestemmingsplan “Binnenduinrand” niet goed te keuren. Tevens verzenden we de nieuwsbrief aan een aantal persadressen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, reageer dan via deze mail. Indien u anderen wilt attenderen op het bestaan van deze nieuwsbrief, stellen wij dat natuurlijk zeer op prijs!

In deze nieuwsbrief:

 1. Wijkfeest Ramplaankwartier
 2. Bestemmingsplan “Binnenduinrand”
 3. Bestemmingsplan Oosterduin
 4. Bewonersondersteuning
Wijkfeest Ramplaankwartier

Wijkfeest

Zaterdag 27 september aanstaande zal in het Ramplaankwartier het 2-jaarlijkse wijkfeest worden gevierd vanaf 12.00 uur. Naast veel leuke activiteiten, zoals een rommelmarkt en optredens van onder andere het wijkkoor He Buuf, zullen wij met een stand aanwezig zijn.

Wij bevinden ons naast de stand van de Wijkraad Ramplaankwartier in de buurt van De Stinkende Emmer oftewel het Wapen van Kennemerland bij het grote podium. U kunt daar onze flyer en een mooie postkaart krijgen. Tevens verkopen wij onze Bundel “Binnenduinrand, Tuin van Haarlem” (Euro 2) en onze dvd met de titel “Rust in beweging” (Euro 7,50). Ook kunt u vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties doen.

Verder roepen wij het publiek op om deel te nemen aan onze stichting. Wij hebben nodig:

 1. Jurist met kennis van ruimtelijke ordening
 2. Boekhouder
 3. Actieve leden
 4. Garagebox voor ons archief
 5. En last but not least geld (zie het laatste onderdeel van deze nieuwsbrief)
Bestemmingsplan Binnenduinrand

Dit bestemmingsplan te vinden op de site van de Gemeente Haarlem. Let op, er is speciale software nodig om de documenten te kunnen lezen.
Zoals hierboven vermeld heeft de provincie het bestemmingsplan deels afgekeurd of zoals de provincie aangeeft: haar goedkeuring onthouden. Op 5 juli jongstleden hebben wij een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Op de site van de Raad van State staat dat zij als norm hanteert dat zij binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift uitspraak doet. De Raad van State schrijft over de duur:

“Dat lijkt een lange periode, maar in het begin van de procedure moeten partijen de mogelijkheid krijgen stukken in te sturen en schriftelijk op elkaars stukken te reageren. Daar is enige tijd mee gemoeid. Daarna vindt intern de juridische en inhoudelijke voorbereiding van de zaak plaats en wordt gekeken wanneer de ‘zaak op de rol’ kan worden geplaatst. Ook dat duurt enige tijd. Na de zitting moet de beslissing nog worden uitgewerkt in een uitspraak.”

Indien de zaak voor de Raad van State duidelijk is, zullen zij een uitspraak doen. In veel procedures wordt een rechtszitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen partijen hun standpunten mondeling toelichten en kunnen de staatsraden (de rechters) vragen stellen aan partijen. Als onze zaak op een zitting wordt behandeld, ontvangen wij hiervoor ten minste zes weken voor de zittingsdatum een uitnodiging.

We zitten nu in de fase dat de beroepschriften van andere partijen zijn binnengekomen. De Gemeente Haarlem heeft uitstel gevraagd en gekregen. Zij hebben een overzicht gepubliceerd met alle beroepschriften met hun commentaar daarop. Op deze site staan al deze beroepschriften genoemd met de beroepsgronden en de reactie van de gemeente. Degene die een beroepschrift hebben ingediend (appellanten) zijn:

 1. J.A. Sassen
 2. J.F. Stolvoort
 3. Stichting Ons Bloemendaal
 4. Stichting Westelijk Tuinbouwgebied (wij dus)
 5. A.S.P. Demmers
 6. J.Th. Groenendijk
 7. Thoolen B.V.’s
 8. College burgemeester en wethouders Haarlem (is inmiddels ontvangen)
 9. W.S.M. Roosen

Onze inschatting is dat het nog in ieder geval 4 maanden duurt voordat we eventueel een uitnodiging voor een zitting kunnen verwachten. We houden u via deze site en de nieuwsbrief op de hoogte.

Bestemmingsplan Oosterduin

We maken ons ernstig zorgen over een aantal ontwikkelingen die mogelijk worden door het nieuwe bestemmingsplan Oosterduin.
Oosterduin vormt de zuidelijke grens van de Binnenduinrand, ook bekend onder de naam Westelijk Tuinbouwgebied.

Wat is het belang van de Stichting WTH? Ontwikkelingen daar zijn van invloed op het Westelijk Tuinbouwgebied. Een van de gevolgen van het bestemmingsplan Oosterduin zou kunnen zijn dat er een ‘harde grens’ ontstaat. Die ‘harde grens’ wordt gevormd door meer en hogere bebouwing, b.v. de Prof. van Gilseschool mag hoger en groter worden en er komt meer verlichting aan de kant van het Westelijk Tuinbouwgebied (bij de voetbalvelden). Dit doet o.a. afbreuk aan de Ecologische Hoofdstructuur die beoogd een open verbindingszone te zijn.

Bewonersondersteuning

De gemeente heeft de bewonersondersteuning, die liep via de Bouwbureaus, gewijzigd. Per saldo betekent het dat de wijkraden minder geld krijgen. Aangezien wij afhankelijk zijn van de wijkraden in ons gebied, betekent deze actie dat onze ondersteuning op losse schroeven komt te staan. De realisatie van onze doelstellingen dreigt hierdoor in het gedrang te komen.

Wij vragen u dan ook ons te ondersteunen in de vorm van donaties.
Dat kan via ons bankrekeningnummer:
Rabo 1017.93.901
t.n.v. St. West. Tuinbouwgebied
Haarlem

Wij danken u voor uw betrokkenheid met het Westelijk Tuinbouwgebied en voor uw inspanningen ten behoeve van onze stichting.

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH)
Secretariaat: p/a Leendert Meeszstraat 104
2015 JT Haarlem
tel:023 524 1727
www.swth.nl
info@swth.nl