Textiel, lezing en wandeling

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zet zich onder andere in voor het bevorderen van de belangstelling voor de cultuurhistorische waarden van het gebied.

Om de naamsbekendheid van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem te vergroten organiseert de stichting lezingen en wandelingen in samenwerking met de Buurtvereniging Overveen, Het Zaeltje en Ons Bloemendaal. De vrienden van de stichting zijn daar uiteraard van harte welkom.

In januari onder de titel: Textiel

Het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem kende in de Gouden Eeuw een geschiedenis van blekers en garenkokers. Wat bleekten zij, wat kookten zij, hoe kwamen zij hier? Hoe ging het met de textielindustrie in latere eeuwen? Een lezing over de textielgeschiedenis van Haarlem.

Woensdagmiddag 15 januari 14:00 Buurtvereniging Overveen Lezing € 5
Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen
Gaarne aanmelden.

Textielwandeling door Leiden met een bezoek aan het Wevershuisje

Zaterdag 18 januari 2020 om 14.00 uur, Station Leiden CS
Kosten: geen, een vrijwillige bijdrage stelt het Wevershuisje zeer op prijs.
Gaarne aanmelden.

De lezingen en de wandeling duren ongeveer anderhalf uur.

Nieuwsbrief 2019 nr 2.

Beste vrienden,

Hierbij Nieuwsbrief 2019 nr 2 van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. We stellen u hierin onder andere op de hoogte van:

 • ons onderzoeksproject ‘De Ontwikkeling van een Tuinbouwgebied’
 • het ooievaarsnest dat in januari of februari geplaatst gaat worden (u krijgt hiervoor nog een uitnodiging)
 • en over enkele van onze activiteiten, zoals de rondleidingen en de meewerkdag in het Duinvlietsbos.

> Nieuwsbrief 2019 nr 2

Onderzoeksproject WTG 2

Presentatie afstudeerprojectOnlangs presenteerde Lex Visser zijn onderzoek ‘De ontwikkeling van een Tuinbouwgebied’ in het kader van zijn studie Landscape and Environment Management aan de hogeschool InHolland te Delft. Door dit onderzoek hopen wij mede een aanzet te geven voor een toekomstig open en groen WTG.

 

Hierbij een korte samenvatting van zijn onderzoek:

“De ontwikkeling van een Tuinbouwgebied”

Een verkenning door middel van toekomstscenario’s

Het Westelijke Tuinbouwgebied (WTG) staat onder druk. Als één van de laatste open en cultuurhistorisch belangrijke gebieden aan de westkant van Haarlem heeft de ruimtelijke kwaliteit te lijden onder toenemende (bedrijfs)-activiteiten. Door het ontbreken van een breed gedragen visie neemt de onzekerheid over de toekomst van het gebied toe.

De Stichting Westelijke Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH), die zich al meer dan     20 jaar succesvol inzet voor het behoud van dit gebied, wil een bijdrage leveren  aan de ontwikkeling van dit gebied in de komende jaren (2020-2050).

In samenwerking met Hogeschool InHolland is hiermee een begin gemaakt door het opstellen van een manifest, waarin de stichting haar principes heeft verwoord. Verder heeft Hogeschool InHolland onderzocht welke toekomstige ontwikkelingen er mogelijk zijn in het WTG.

SWTH wil met het manifest een eerste stap zetten in de richting van een coherent gebiedsplan waarin haar wensen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit goed tot hun recht komen.

Manifest behoud door ontwikkeling Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem        Strategische principes voor een duurzame gebiedsvisie

 1. De cultuurhistorie en de landschappelijke identiteit van het WTG vormen de inspiratiebron voor de toekomst van het gebied (conform de strategie “behoud door ontwikkeling”).
 2. Ontwikkelingen in het WTG mogen niet ten koste gaan van het areaal groen.
 3. De recreatieve betekenis en het recreatieve gebruik zijn afgestemd op de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.
 4. In het beheer staan behoud en versterking van de biodiversiteit voorop.
 5. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan een klimaatbestendige, duurzame en waterrobuuste inrichting van het gebied.
 6. De vollegrondtuinbouw is een belangrijke identiteitsdrager van het gebied; het behouden van deze vorm van grondgebruik moet gestimuleerd worden.
 7. Langs van de Brouwersvaart kan een stadsnatuurpark worden aangelegd, conform de uitgangspunten van het eerder gemaakte plan van gemeente en SWTH.
 8. Robuuste visuele relaties (open zones) in oost-west richting moeten behouden blijven; deze zijn kenmerkend voor de gradiënt duin-geestgrond-polder.

Uitgaande van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied is de volgende hoofdvraag geformuleerd:

Hoe kan SWTH  constructief meesturen op toekomstige ontwikkelingen die passen binnen de huidige cultuurhistorische waarde, landschappelijke identiteit en het karakter van het Westelijke Tuinbouwgebied?

Deze onderzoeksvraag wordt in drie deelvragen uitgewerkt en beantwoord.

 1. Wat zijn de omgevingskwaliteiten van het Westelijke Tuinbouwgebied?
  Het Westelijk Tuinbouwgebied beschikt over een rijke cultuurhistorie, kansen voor een klimaat- bestendig watersysteem en een sterk vertegenwoordigde tuinbouwsector. Helaas komen deze kwaliteiten in de huidige planologische samenstelling niet evenwichtig tot zijn recht. Geconcludeerd kan worden dat de economische kwaliteit, die zich uit via de tuinbouwsector, zich nadrukkelijk profileert waardoor de recreatieve- en natuurkwaliteit langzaam in waarde afnemen.
 2. Welke huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zijn relevant voor het WTG? Wat is de rol van de overheid hierin?
 • De overheid speelt in op het herstellen van de hoogwaardige landschappelijke structuur ter behoud van de biodiversiteit.
 • Gemeenten en provincie willen gezamenlijk de toeristische en recreatieve functies versterken in het kader van de groeiende toeristische sector.
 • De overheid wil behoud van een hoogwaardig woonmilieu waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke                                                                                                  
 1. Hoe kunnen de relevante ontwikkelingen kansen bieden voor een toekomstbestendige inrichting van het gebied, conform de uitgangspunten van SWTH? Welke reeds aanwezige mogelijkheden ziet de SWTH voor toekomstbestendige inrichting van het gebied?
 • De zandbodem onder het Westelijk Tuinbouwgebied is door de aanwezigheid van slecht doorlaatbare veen- en kleilagen ideaal voor het opslaan van water, waardoor het gebied een sterke klimaat-bestendige functie krijgt.
 • De aangewezen stukken NNN moeten volledig ontwikkeld worden tot natuurgebied.
 • De historische samenhang tussen landgoed Elswout en het Westelijk Tuinbouwgebied kan worden hersteld waardoor de recreatieve beleving wordt vergroot.
 • De recreatieve infrastructuur kan worden verbeterd door meer (toegangs-)wegen voor langzaam verkeer naar en binnen het gebied te realiseren.
 • Door innovaties binnen de tuinbouwsector kunnen de bedrijven milieuvriendelijker en kleinschaliger te werk gaan.

SWTH is blij dat de gemeente Haarlem al jaren voor het behoud en de natuurontwikkeling van het gebied kiest.

Bouwplannen van de gemeente Haarlem

Eerder publiceerden wij over de bouwplannen van Haarlem bij Plaza West; SWTH maakt zich vooral zorgen over bestaande zichtvelden die gaan verdwijnen.

Recente bouwplannen gaan uit van 10.000 woningen tot 2025 in Haarlem. Dat veel mensen in Haarlem willen wonen is duidelijk.  Dat betekent volgens SWTH nog niet dat Haarlem volgebouwd moet worden. Wij vragen ons ook af waarom er zo hoog gebouwd moet worden, zoals in de plannen met Zuid-West en hoek Zijlweg/Randweg is voorzien. Het WTG is een buffer tussen binnenduinrand en stad waarbij het groen langzaam overgaat in (lage) bebouwing; een muur van hoge bebouwing rond de stad past daar niet in.

Er bestaan ook plannen, hoewel in een nog zeer pril stadium, om in een strook aan de zuidzijde van de huizen langs de Zijlweg elf woningen te bouwen. Dit om de “verrommeling van het gebied tussen Zijlweg en Brouwersvaart te stoppen”. Het lijkt ons een zeer creatieve geest die bedacht heeft dat je verrommeling opheft door huizen te bouwen. SWTH heeft op 20 juni hierover ingesproken bij de Commissie Ontwikkeling. In het Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017 staat namelijk overduidelijk dat er in het WTG geen “verdichting” (= bebouwing) mag plaatsvinden. Alle politieke partijen onderschrijven het voornemen om het gebied groen en open te houden. Zoals eerder vermeld: de gemeentelijke bouwplannen blijven onze aandacht houden.

Bewerkte foto vanaf Elswoutslaan tennispark Duinvliet naar Nieuwe Bavo

 

Meewerken in het Duinvlietsbos

Meewerkdag van Staatsbosbeheer, zaterdag 9 november in het DuinvlietsbosMeewerkdag Duinvlietsbos

Onder leiding van boswachter Rien (”denk maar aan Rien Poortvliet”) van Staatsbosbeheer trokken zeven vrijwilligers (waaronder vier vrienden van de SWTH) het regenachtige Duinvlietbos in om bramen te verwijderen, bomen op te kronen en te uitbundig opkomende zaailingen te verwijderen op de plaats waar in het voorjaar de stinzenplanten zo schitterend kunnen bloeien.

De bedoeling is de paarse boshyacinten weer de ruimte te geven voor komend jaar.

Van wandelaars kregen we veel complimenten en hopen dat ook deze actie weer succes heeft.

(Geen) Rust bij de Kust

Het Platform is inmiddels omgevormd tot de Stichting Rust bij de Kust die de verkeers- en geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort wil terugdringen. Ze blijft daarvoor ijveren ook al is het zo goed als zeker dat de Formule 1 naar Zandvoort komt.
Op 1 november 2019 gaf de rechter de provincie Noord-Holland een tik op de vingers:
“Het zou de provincie sieren wanneer bezwaarprocedures (van Natuurorganisaties tegen vernieling van natuur) net zo voortvarend ter hand worden genomen als de vergunningverlening.” Helaas mag de stikstofuitstoot op het circuit ongehinderd doorgaan. Gelukkig ziet het Circuit Park Zandvoort af van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000-gebied.
Giften zijn zeer welkom: NL92TRIO0379691302 t.n.v. Stichting Rust bij de Kust.

Wilt u de ontwikkelingen rondom het Circuit blijven volgen, dan kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van de stichting RbdK door u aan te melden via de website:
https://www.rustbijdekust.nl/contact, nieuwsbrief.Foto circuit vanuit de lucht

We gaan weer flyeren!

We zijn heel trots op onze nieuwe flyer. En we zijn weer op zoek naar nieuwe vrienden die de doelstellingen van de SWTH willen ondersteunen.

Daarom zullen wij komende weken onze nieuwe flyer rondbrengen in de omliggende wijken.

U als vriend hoeft zich uiteraard niet nogmaals aan te melden!

Onderzoeksproject WTG

OnderzoeksprojectKansen voor het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem ziet de stedelijke druk rondom het gebied toenemen in de vorm van ontwikkelplannen ten behoeve van woningbouw en de daartoe benodigde infrastructuur en recreatie.

Daarnaast faciliteerde de gemeente Haarlem (na het wegvallen van de economische basis voor de vollegronds- en kassentuinbouw) uitbreiding van bedrijven die niet grondgebonden werken. Ze houden zich bezig met opslag en verwerken van tuinbouwproducten van elders en vergroten daarmee de druk op het gebied. De SWTH vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en in strijd met een “groen en open Tuinbouwgebied.”

Om ook andere invalspunten te belichten gaf de SWTH begin dit jaar een student Landscape & Environment Management van de Hogeschool InHolland-Delft de opdracht een afstudeerscriptie te schrijven waarin de toekomstige kansen voor het WTG onderzocht worden.

Het doel van de opdracht is te komen tot een aanpak waarbij de SWTH constructief invloed kan hebben op toekomstige ontwikkelingen die passen binnen de huidige cultuurhistorische waarden, landschappelijke identiteit en het open en groene karakter van het Westelijke Tuinbouwgebied.

De onderzoeksopzet luidt:

Verkennen hoe het Westelijk Tuinbouwgebied eruit kan komen te zien in 2050. Op basis van deze verkenning wordt een aantal toekomstscenario’s voor het gebied ontwikkeld. Hieruit volgt een advies voor het meest wenselijke scenario en of een combinatie van delen van de genoemde scenario’s.

Uitgangspunt voor dit onderzoek is een door de SWTH opgesteld manifest van 10 punten.

Vanuit de onderzoeksopzet werkt de student aan een visieontwikkeling met als strategie ’behoud van het gebied door duurzame ontwikkeling’.
Duurzame ontwikkeling is nodig om de kwaliteiten van het gebied nu en in de toekomst te behouden voor alle belanghebbenden: tuinders, inwoners van Haarlem, recreanten en passanten.
Het gebied behouden door ‘op slot te zetten’ is naar onze mening geen optie.

De afstudeeropdracht zal eind augustus afgerond zijn. Dan is het aan de SWTH om, in samenspraak met overheid en belanghebbenden, uit de aangedragen adviezen de toekomstvisie voor het gebied te formuleren en uit te werken.

Uit ‘Kansen voor het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem’, 20190115

Lex Visser

Wij zoeken vrijwilligers!

De stichting heeft vrijwilligers nodig.

Vrijwilligers die contacten onderhouden met politici en ambtenaren van gemeenten en provincie, met collega-organisaties die zich inzetten voor behoud van natuur en cultuur en met omwonenden.

Vrijwilligers die bestemmingsplannen en ruimtelijke structuurplannen in de gaten houden.

Vrijwilligers die bezwaarschriften kunnen schrijven.

Wordt u geen vrijwilliger, steun ons dan door vriend te worden van het Westelijk Tuinbouwgebied.