Tennispark Duinvliet

Standpunt Stichting Westelijk Tuinbouwgebied over Tennispark Duinvliet: Geen bebouwing!

Eind 2014 is de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) globaal in kennis gesteld van een plan voor woningbouw op het tennispark Duinvliet. De stichting heeft toen gemeld daar op voorhand niet tegen te zijn, maar pas een standpunt in te nemen als de plannen verder uitgewerkt zijn. Wat hierbij meewoog is dat de SWTH ook niet gelukkig is met de huidige situatie rond het tennispark: lichtvervuiling/hinder en een groot oppervlak grondverharding. Inmiddels dwingen de ontwikkelingen de stichting tot een aanscherping van haar standpunt.

Op het tennispark Duinvliet is het bestemmingsplan Ramplaankwartier van toepassing. De stem van de wijkraad is dus van gewicht. Het westelijk tuinbouwgebied heeft een eigen bestemmingsplan, maar de stichting is van mening dat wat zich afspeelt aan de randen van dit tuinbouwgebied van invloed is op de eigenheid van het gebied (openheid, flora en fauna, waterhuishouding, verkeersbewegingen en milieu).

Sinds haar oprichting in de 90er jaren pleit de SWTH voor een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied met behoud van landschappelijke, cultuur- en natuurhistorische waarden. Negatieve invloeden op dit gebied moeten worden voorkomen. Bebouwing van het terrein van dit tennispark zal deze negatieve invloeden vergroten. De noodzakelijke bufferfunctie van de zone rond het natuurgebied van Elswout en het Westelijk Tuinbouwgebied zal daardoor worden aangetast.
Daarom wijst het bestuur van de SWTH de voorgenomen bebouwing van het tennispark Duinvliet af.

Maart 2015

J.J.M Veltman, voorzitter Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem