Zienswijze Bestemmingsplan

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (of SWTH) schreef een zienswijze op de Startnotitie Bestemmingsplan Binnenduinrand van de Gemeente Haarlem.

De voorzitter van de SWTH schreef hierop een reactie:

Nieuw bestemmingsplan Westelijk Tuinbouwgebied

Nieuw bestemmingsplan WTG: geen zomerreces voor werkgroep en stichtingsbestuur.

Per 2017 gaat er voor het Westelijk Tuinbouwgebied een nieuw bestemmingsplan gelden. Het betreft hier een actualisatie van het bestaande plan, dat uit 2007 dateert. Op het stadhuis zijn de ambtelijke voorbereidingen voor deze actualisatie al enkele maanden in volle gang. Het is namelijk de bedoeling dat de raad zich in het najaar over het nieuwe plan uitspreekt.

Een bestemmingplan geeft dwingende regels over het grondgebruik binnen een bepaald gebied. Onze stichting, die al 20 jaar ijvert voor behoud van het open karakter van het WTG, denkt dus graag mee over het nieuwe plan. En de gemeente bleek bereid om ons daarvoor ook de ruimte te geven en wel in overleg op twee niveaus te weten: met de ambtenaren die het project trekken en – op politiek niveau – met de verantwoordelijke wethouder. Aan deze laatste gesprekken nemen ook de agrarische ondernemers uit het gebied deel en daar zijn we beslist gelukkig mee. Immers: ook zij hebben hun wensen en verlangens ten aanzien van de ontwikkelingen in het plangebied en het is goed om overeenkomsten en mogelijke verschillen met hetgeen wij nastreven in deze fase duidelijk op tafel te krijgen.

Inmiddels verscheen een ambtelijke startnotitie waarin de gemeentelijke uitgangspunten voor de actualisatie van het bestemmingplan werden verwoord. Deze hebben we in de zomermaanden getoetst aan onze ervaringen van de laatste 20 jaar èn aan onze visie op de toekomst van de het plangebied.

Het voordeel van zo’n exercitie is ook dat je intern nog weer eens duidelijk formuleert waar je als SWTH voor staat. In het kort: bevorderen van een open en groen landschap; voorkomen en tegengaan van ‘verrommeling’; behoud van de primair agrarische structuur en bevorderen van duurzame bedrijfsvoering bij de in het gebied werkzame ondernemers; natuurontwikkeling in het deelgebied zuid.

Op basis van deze uitgangspunten hebben wij een notitie vervaardigd waarin ònze wensen en verlangens ten aanzien van het nieuwe bestemmingsplan op soms gedetailleerde wijze zijn verwoord. Vooral als het ging om de juridische ‘ins and outs’, hebben we daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de deskundigheid van de Natuur- en milieufederatie Noord-Holland met wie wij voor dit project een strategisch partnerschap zijn aangegaan.

Onze notitie, voluit ‘Zienswijze SWTH op Startnotitie herziening bestemmingsplan Binnenduinrand’ geheten, is toegezonden aan onze overlegpartners, aan alle raadsleden en aan de wijkraden van belendende buurten. En vanaf nu kunt u via deze website ook lezen hoe wij ons de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in ‘de tuin van Haarlem’ voorstellen.

Augustus 2016,
Wim Gerlagh
voorzitter SWTH